Z JEDNÁNÍ KADAŇSKÉHO ZASTUPITELSTVA

PressKadaň
PressKadaň
Přejít na obsah

Z JEDNÁNÍ KADAŇSKÉHO ZASTUPITELSTVA

PressKadaň
Publikován od Jana Hladová v společnost · Čtvrtek 28 Zář 2023
Jednání zastupitelstva města Kadaně (13. 9. 2023) by se dalo v kontextu událostí, které se děly ve světě, označit jako trapná divadelní tragikomedie hodná poprázdninové okurkové sezóny. Nicméně v kontextu důležitosti pro naše město, se jedná o velkou a možná nemístnou nadsázku. Ale je dobré se umět nad trapnosti a diletantství povznést a tak pojetí tohoto reportu tomu bude odpovídat. Máme divadlo rádi, ale na zasedání zastupitelstva nepatří;-)
Již tradičně zájem veřejnosti o zasedání je téměř nulový, tudíž výčet zúčastněných se omezuje na zastupitele, loajální zaměstnance městského úřadu a ředitele příspěvkových a městem zřizovaných společností + sporadicky sem tam někdo, kdo má vztah k některému z projednávaných bodů. Tento fakt dává vedení města a zastupitelům koalice jistou psychologickou výhodu, která často sklouzává do samolibé sebechvály a potlesku pokleslých rádoby vtipných poznámek na účet opozice. Prostě jedním slovem nedůstojné vůči všem zúčastněným.
Pokud někdo nesledoval poslední vývoj, tak současné vedení města je momentálně složeno ze starosty Losenického a místostarosty Vaice. Sekunduje jim tajemník úřadu, který i přes striktní apolitičnost, kterou mu ukládá zákon je (dle jeho bezkonkurenčních emočních výlevů) stínovým členem ODS.

A nyní k projednávaným bodům, které stojí za to zmínit:
  • Dotace nemocnici Kadaň (27 mil. Kč) se opět odbyla bez jakéhokoliv odůvodnění na co, proč, jak nemocnice naložila s dotací předchozí, kde a kolik jí chybí prostředků. Tudíž sanování hospodaření nemocnice budí dojem černé díry, kam mizí milióny nejen z rozpočtu města bez objasnění jejich účelu a využití. Současná opozice již na podobné dotazy zřejmě rezignovala, protože opět se dozvědět, že:  „my přece nemocnici v Kadani chceme“ a „ my panu řediteli (Hossner ODS) věříme“ už asi nikdo nechce. Že by tyto štědré finanční injekce měly nějaký významný vliv na kvalitu péče o pacienty? Posuďte sami. Mimochodem část těchto peněz například skončí jako dar novopečeným maminkám, které si za něj musí nakoupit zdravotní pomůcky v nemocniční lékárně, jejímž spoluvlastníkem je další zastupitel a dokonce radní za ODS Oswald. Naprosto evidentní střet zájmů, který nikomu zřejmě nevadí.

  • Preferovaná sportovní organizace TJ Vodní sporty zažádala o navýšení dotace oproti původně požadované o 30 tis. Kč. Jedním z hlavních důvodů navýšení výdajů bylo zvýšení cen energií především navýšení cen za elektřinu. Již dávno mohlo město zahrnout tuto organizaci pod svou, mnohem výhodnější dodavatelskou smlouvu s poskytovatelem energií. Stejně tak toto zařazení mohla iniciovat ona organizace, růst cen energií není záležitost poslední měsíců, ale let. Následoval dotaz opozice, proč v rámci úspor tato organizace již dávno neodebírá energie v rámci „městské“ smlouvy, což by logicky zajistilo mnohem menší náklady na tuto položku rozpočtu? A odpověď tajemníka, který má tuto oblast na starost: „Protože TJ Vodní sporty mají úplně jinou smlouvu na dodávky energií, než má město!“ ?????? Dále bylo dotyčným uvedeno, že město v současné chvíli nemá možnost přidávat nová odběrná místa, což není pravda a dokládá to právě dotyčná smlouva se zprostředkovatelem těchto služeb. Že neznají podmínky této smlouvy zastupitelé je tristní, když ji schvalovali, ale že je nezná starosta, místostarosta a sám úředník, který má tento úkol v gesci je další ukázka diletantismu. Takže se samozřejmě navýšení příspěvku schválilo.

  • Jedna pozoruhodná personální změna ve vedení odboru výstavby. Skončil původní vedoucí p. Bazalka a momentálně se řeší, kdo ho ve funkci nahradí. Nutno dodat, že odejivší pan vedoucí stál za mnohými změnami v přístupu města k VŘ a zakázkám (hlavně na náš popud jako tehdejší opozice), které přispěly k větší transparentnosti a rovnějšímu přístupu k zájemcům o veřejné zakázky vypisované městem a o úsporu veřejných prostředků díky zkvalitnění smluv s dodavateli projektových dokumentací a následně stavebních prací. Důvod jeho odchodu vedení města nekomentovalo.

  • Opět se rozdělovaly dotace na podporu podnikání. Tentokrát se rozhodovalo o jediném návrhu a tím bylo přidělení 58 tis. Kč  jedinému zájemci LK Lesiure group (Scafé), který požádal o dotaci 186 430,- Kč na umístění 5 stolků s židlemi do prostoru před svou provozovnou na náměstí. Radní přidělili body za jednotlivá hodnotící kritéria a navrhli na schválení zastupitelstvem dotaci ve výši jedné třetiny požadované částky, což znamená, že dosáhla minimálního procenta bodů potřebných k přidělení dotace (30%) z 84 možných. Velmi sporné byly body za inovativnost záměru, což byl dotaz opozice, která se zajímala, čím je tento záměr inovativní. Naprostá neschopnost a neochota místostarosty Vaice, který má tuto oblast v gesci vysvětlit, co vedlo k přidělení bodů za toto kritérium, jen dokresluje netransparentnost, s jakou se dotace jednotlivým žadatelům přidělují a ignoranci, kterou obecně na zastupitelstvu tento představitel města předvádí.

Ani námi navržený systém bodů za jednotlivá kritéria, bohužel evidentně nevede k odmítnutí žádosti pro nesplnění kritérií (inovativnost, účelnost, zájem ze strany města), přestože zcela objektivně na této konkrétní není nic inovativního natož účelného.

  • Další sporným bodem byla úprava podmínek přidělení dotace z programu na podporu podnikání, která spočívá v podpoře produktů, které budou mít přízvisko „Kadaňský(é)“. Na dotaz opozice jak se bude posuzovat takový produkt, a jak chce případně zabránit účelovému použití přívlastku kadaňský, nebyl předkladatel (Vaic) schopen to srozumitelně vysvětlit. Nabyl to schopen vysvětlit ani starosta Losenický. Ač chápeme snahu podpořit producenty z Kadaně s inovativními nápady, tento způsob je za nás hodně kontroverzní a může být opět příčinou neoprávněných finančních zvýhodnění. Tak až si budete pochutnávat v kavárně na náměstí na „Kadaňské kávě“ s „Kadaňským dortíkem“ nechte si obzvláště chutnat, protože se bude jednat o místní produkt podpořený dotací města;-).

  • A je tu opět konec roku a tak se tradičně objevil bod: Mimořádné odměny členů zastupitelstva, konkrétně starosty a místostarosty. Co na tom, že všude se striktně šetří. Kadaň sice nemá na pojištění svého vlastního zastupitelstva (cca 17 tis./rok), ale na odměny se vždy v rozpočtu najde. Nikdo by asi neměl nic proti, kdyby si nárok na ně dokázali dotyční obhájit. Což nejenže nedokážou, ale ani to nepovažují za důležité. Návrh na schválení byl dvojnásobek měsíční odměny každého z nich (měsíční odměna starosty Losenického dle nařízení vlády č.318/2017 činí 86 287,- Kč a uvolněného místostarosty Vaice 75 934,- Kč). Za co? No přece za mimořádné výkony. Že by vás zajímalo za jaké mimořádné výkony? Tak to máte smůlu, protože stejně jako ptající se opozice se to nedozvíte. Prostě si to zaslouží, protože Kadaň je krásná a obecně berou starostové málo. A koho i přesto zajímá co konkrétně tak mimořádného starosta a místostarosta během roku pro město vykonali, tak ten je motivován závistí a nepřejícností. Tak a konec diskuse.

Diskusi o naprosto legitimním návrhu opozice na přezkoumání odůvodnění mimořádných odměn kontrolním výborem, provázely vesměs nechápavé komentáře především zastupitelů z ODS ve stylu: „Kdo si dovoluje tohle vůbec rozporovat?!“ Krom snad jediného koaličního zastupitele nikdo ani na chvíli nepřemýšlel nad logikou, že nejlepší potvrzení toho, že si ti dva svou odměnu zaslouží, je bez okolků zveřejnit, za co konkrétně jim byla navržena a tím utnout dohady, domněnky a nedůvěru, kteréžto takto netransparentní návrh logicky vyvolává.
K tomu nutno dodat, že vystupování a reakce obou na zastupitelstvu (popsané výše) byly vše jen ne přesvědčivé a kompetentní. Za takový přístup k práci by si v soukromé sféře mohli tito představitelé města nejen nechat zdát o platu v této výši, ale i o jakýchkoliv odměnách. Nicméně veřejná funkce má svá úskalí (výhody?) v tom, že dotyčný se zodpovídá pouze voličům. A pokud ty nezajímá, co a jak dělá, tak má „vyhráno“, protože pak už jen potřebuje, aby mu odměnu schválila většina zastupitelstva (v tomto případě spolustraníci z ODS). Většina má k tomu nejen stranickou motivaci, ale hlavně profesní (mnoho z nich je zaměstnáno v některé z organizací zřizované městem nebo čerpají z městských financí v rámci firmy, kterou vlastní).

Samostatnou kapitolou a jakýmsi koloritem jednání zastupitelstva se stalo řešení pojištění zastupitelů jako jednoho ze statutárních orgánů vedení města. Dle zákona je možné toto pojištění sjednat za zastupitelstvo jako celek, což také na náš návrh v minulém volebním období tajemník zajistil. Nicméně v naprosté většině případů (příkladů okolních měst) toto pojištění hradí město, neboť zastupitelstvo je orgán města, a město jako takové je zodpovědné za případná protiprávní rozhodnutí tohoto orgánu. Ač peněz (dle štědrosti s jakou se přidělují některým žadatelům a výše zmíněných odměn) má město zřejmě dost, rozhodlo se, že si každý zastupitel zaplatí poměrnou část (1/27) tohoto pojištění. Logický argument, že je to nelogické a protiprávní tajemník neakceptoval a poměrnou část od každého zastupitele vyžadoval. I přes jasné argumenty, proč není legální tento poplatek od zastupitelů chtít, na tom vedení města trvá. Celá absurdnost dospěla až do stavu, kdy zastupitelé, kteří toto pojištění neuhradili, byli navrženi na odvolání z výborů. Celá situace a nedůstojná debata, která se na toto téma strhla, eskalovala pranýřováním a donucením opozičních zastupitelů, pod hrozbou odvolání z jejich funkcí ve finančním a kontrolním výboru, k zaplacení. Nutno dodat, že jsme čelili svého času podobnému nátlaku, ale neustoupili jsme, a hájili vyšší princip, což nás nakonec stálo místo v kontrolním výboru.

Závěrem nutno konstatovat, že neschopnost a neochota reagovat konstruktivně a rozumně na dotazy a žádosti o vysvětlení ze strany opozice k jednotlivým bodům programu a některé trapné poznámky na její účet, činí z jednání zastupitelstva nedůstojnou frašku, která není hodna snad nikoho ze zúčastněných. Je opravdu s podivem, že strana, která má v názvu „demokratická“ má tak velký problém pochopit, k čemu slouží opozice (zvláště když na vládní úrovni si této role užila v minulém volebním období víc než dost), a že její potřeba prověřovat kroky vládnoucí strany je naprosto legitimní a logická a pro vyrovnávání sil v demokratickém systému naprosto zásadní. Navíc má vládnoucí strana jedinečnou možnost si své kroky obhájit veřejně a prokazatelně. Bohužel zdá se, že v zastupitelstvu Kadaně dávno žádní demokraté nesedí.
Pokud nevěříte čemukoliv, co je zde psáno, tak věřte, že jsme tam za vás byli a report je pravdivý. A pokud si rádi prověřujete zdroje (jako my;-)) , zde je záznam z výše popsaného divadýlkazde.


5.0 / 5
1 recenze
1
0
0
0
0

Jakub Tonar, DiS.
Čtvrtek 28 Zář 2023
Správně a věcně napsaný článek, který by měl vyjít v některých celostátních novinách
Created with WebSite X5 a Vahar (c) 2022
Návrat na obsah